اين آقا هم كار جالبی كرده.

اين نقل قول را هم از اين يكی آقا آوردن كه انگار از صاحب نظران مديريته:

"Do cool shit. Every damn day. Or die trying." - Tom Peters  04.gif 

/ 0 نظر / 3 بازدید