بعضی وقتها که توی سلولم نشستم و دارم کار می کنم و صدای همکارای مردم(به فتح ميم) هم از اون طرف ديوار می ياد که راجع به زندگی و دنيا ی امروز و اين که زنهای امروز بهترن يا قديم! و...  با هم حرف می زنند، آی ياد فيلم تلما و لوييز ميافتم. آی دلم ميخواد ميشد يه دقيقه خودمو جای اونا توی اون فيلم بذارم. آی می چسبيد. آی.

/ 0 نظر / 3 بازدید