Fig trees/ walking on the figs

.

.

اینقده کیف می ده روی انجیرهای این درخت های گنده ی انجیر راه بری که نگو...من که همش نگاه می کنم ببینم کجا این انجیرها بیشتر ریخته روی زمین از همون جا رد می شم! تازه بعضی وقت ها هم برای این که هیچ انجیرکی از قلم نیفته، زیگ زاگی راه می رم! .  فکر کنم به این درخت ها بانیان هم می گن، ها؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/ 0 نظر / 14 بازدید